Tematyka działalności naukowo-badawczej Instytutu:

  1. Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
  2. Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
  3. Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
  4. Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  5. Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
  6. Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
  7. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
  8. Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
  9. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie

Tematyka działalności naukowo badawczej poszczególnych Zakładów:

 

W ramach Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM działają: