Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 r. Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria magisterskie dla studentów gospodarki przestrzennej, geografii, turystyki i rekreacji, kształtowania i ochrony środowiska, geoinformacji, gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi.
W ramach kierunku gospodarka przestrzenna Instytut prowadzi również studia magisterskie na specjalnościach:

  • planowanie przestrzenne,

  • rozwój i rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,

  • rozwój regionalny,

  • zarządzanie przestrzenne,

  • ochrona europejskich dóbr kultury (realizowana wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Od roku 2013 Instytut realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” – projekt finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut zatrudnia 91 pracowników, w tym 13 profesorów i 37 doktorów różnych specjalności. Pod opieką pracowników Instytutu badania naukowe prowadzi 25 doktorantów.

Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m. in. w Amsterdamie, Barnaule, Berlinie, Bratysławie, Dortmundzie, Irkucku, Moskwie, Kilonii, Lipsku, Portsmouth, Tbilisi, Usti nad Łabą i Wilnie). Instytut jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych AESOP (Association of European Schools of Planning), Regional Studies Association oraz Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net).

Instytut bierze udział w realizacji wielu projektów badawczych krajowych i zagranicznych, m.in.:

  • CIRES – Cities Regrowing Smaller (w ramach programu COST),

  • SIESTA – Spatial Indicators for a „Europe 2020 Strategy” Territorial Analysis (w ramach programu ESPON),

  • EBEH – Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych (finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki),

  • Rozwój społeczno-ekonomiczny a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji (finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki).

Pracownicy naukowi i studenci uczestniczą również w programie międzynarodowej wymiany ERASMUS.

Tematy badawcze:

1. Metody analizy regionalnej i lokalnej.

2. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej

3. Procesy konwergencji społeczno-ekonomicznej oraz modelowanie struktur i procesów przestrzennych.

4. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej.

5. Zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa i obszarów wiejskich Wielkopolski, Polski i krajów Unii Europejskiej.

6. Planowanie, gospodarka przestrzenna i rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym i transgranicznym.

7. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i regionów.

8. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, zarządzanie i rewitalizacja.

9. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim.

Sekretariat Instytutu

mgr inż. Katarzyna Zapotoczna