Kontakt

bajerski@amu.edu.pl
https://amu.academia.edu/ArturBajerski
http://www.researchgate.net/profile/Artur_Bajerski

Wykształcenie

2009    stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.” (promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki)
2005    tytuł zawodowy magistra geografii (specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Porównanie osadnictwa i ludności województwa dolnośląskiego z obszarem województw: libereckiego, kralovehradeckiego pardubickiego oraz ołomunieckiego” (promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki)

Pełnione funkcje

Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Członek komisji dziekańskiej ds. punktacji dorobku naukowego WNGiG
Członek komisji rekrutacyjnej na studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna
Opiekun II roku geografii (studia stacjonarne)

Zainteresowania naukowe

W najogólniejszym ujęciu moje zainteresowania naukowe mieszczą się w ramach geografii edukacji i geografii nauki (traktowanych zarówno jako subdyscypliny geografii społecznej, jak i jako interdyscyplinarne nurty badań nad funkcjonowaniem edukacji i nauki w przestrzeni). W swych badaniach największą wagę przykładam do przedmiotu badań (tj. tego czym się zajmuję), wykorzystując zróżnicowane metody badawcze do różnych problemów. Z tego względu prowadzę zarówno ilościowe badania nad ewolucja sieci szkolnej, komunikacją naukową w naukach społecznych, jak i badania jakościowe dotyczące m.in. lokalnych polityk edukacyjnych (w aglomeracjach, na obszarach wiejskich itd.), społecznych kontekstów likwidacji szkół na wsi, czy też konfliktów wokół rejonizacji kształcenia.

Publikacje i działalność konferencyjna

Bajerski Artur