_F1A1451 

 

 

 

Kontakt

jerzy_parysek@yahoo.ca

 

 

 

 

Wykształcenie

Geograf, 1964 rok tytuł magistra, 1974 rok stopień doktora, 1982 rok stopień doktora habilitowanego. W 1993 rok tytuł profesora nauk o ziemi,

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze ostatnich kilkunastu lat obejmują szeroką gamę zagadnień związanych z teorią i metodologią gospodarki przestrzennej oraz planowania przestrzennego na różnych szczeblach terytorialnego podziału kraju, w tym szczególnie teorię i metodologię planowania na szczeblu lokalnym, powiązane z problematyką rozwoju lokalnego, planowanie strategiczne na szczeblu lokalnym, planowanie zintegrowane (zintegrowanie procesów planistycznych), a także metody analizy przestrzennej.
Podejmowana jest także problematyka oceny polskiego systemu planowania przestrzennego.
Inną dziedziną zainteresowań jest szeroko rozumiana problematyka miejska obejmująca między innymi: zagadnienia procesów globalizacji, urbanizacji, metropolizacji, polityki miejskiej, życia miasta, rewitalizacji miast, a także idei, koncepcji i modeli kształtowania struktur urbanistycznych oraz zagadnienia urban design i urban governance.

Publikacje i działalność konferencyjna

Parysek Jerzy