Kontakt

magdalena.wdowicka@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Wdowicka

Wykształcenie

– studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna, ukończone w 1998 roku, praca magisterska pt. „Procesy inwestycyjne w strefie podmiejskiej Poznania jako efekt transformacji społeczno-gospodarczej”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Parysek,
– stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskany w 2003 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, rozprawa doktorska pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej” przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Paryska

Pełnione funkcje

– adiunkt w Zakładzie Planowania Przestrzennego
– opiekun I roku Gospodarki Przestrzennej – studia niestacjonarne

Zainteresowania naukowe

– procesy globalizacji gospodarki
– działalność i organizacja przestrzenna korporacji transnarodowych
– aglomeracje miejskie i ich przekształcenia
– problemy rozwoju miast w dobie globalizacji
– konkurencyjność miast
– rozwój lokalny
– planowanie przestrzenne

Publikacje i działalność konferencyjna

Wdowicka Magdalena