Kontakt

marten@amu.edu.pl

Wykształcenie

Magister geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna – 1997 r., UAM Poznań, Temat pracy: Lasy Polski – rozmieszczenie i struktura własnościowa w latach 1990-1995, promotor pracy: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.

Doktor nauk o Ziemi – 2002 r., UAM Poznań, Temat pracy: Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego, promotor pracy: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi.
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna w latach 2009-2011.
Opiekun roku Gospodarki Przestrzennej specjalność „Rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich” w Słubicach – do 2010 r.

Zainteresowania naukowe

Geografia leśnictwa
Geografia rolnictwa
Zalesienia gruntów rolnych

Publikacje i działalność konferencyjna

Polna Małgorzata