Kontakt

inga.szymanowska@amu.edu.pl

Wykształcenie

Inżynier gospodarki przestrzennej – 2013 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Temat pracy: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Kościanie. Promotor: dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

Magister gospodarki przestrzennej, specjalność: planowanie przestrzenne – 2014 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Temat pracy: Zadania samorządu terytorialnego z zakresu planowania przestrzennego i koszty finansowe wykonania tych zadań. Promotor: dr Paweł Motek

Zainteresowania naukowe

Suburbanizacja/urban sprawl, gospodarka przestrzenna na lokalnym szczeblu samorządu terytorialnego, finanse publiczne, współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, urbanistyka modernistyczna

Publikacje i działalność konferencyjna

Szymanowska Inga