Kontakt

khubnaia@amu.edu.pl

Wykształcenie

2015 – magister gospodarki przestrzennej, specjalizacja planowanie przestrzenne; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Temat pracy magisterskiej: Podział regionalny Gruzji (promotor: dr Cezary Mądry, recenzent: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz).

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru Kaukazu, w szczególności Gruzji. Podejmowana przeze mnie problematyka badawcza najczęściej związana jest z uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, politycznymi i gospodarczymi determinującymi podziały ziem obecnie wchodzących w skład państwa gruzińskiego. Ponadto z uwagi na silne zróżnicowanie etniczne Kaukazu oraz wysoki stopień hermetyczności społeczności lokalnych do kręgu moich zainteresowań zaliczam badania regionalizmów występujących na jego terenie, w szczególności w gruzińskich regionach Megrelii i Swanetii.

Publikacje i działalność konferencyjna

Kaczmarek-Khubnaia Julia