Kontakt

micwoj@amu.edu.pl

Wykształcenie

październik 2008 – maj 2009, Studia podyplomowe na kierunku „Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej UE” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
październik 2003 – czerwiec 2008, Studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza/Collegium Polonicum w Słubicach; kierunek Gospodarka Przestrzenna; specjalność „Rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich”
luty – sierpień 2007, Studia na uniwersytecie Carla Albrechta w Kilonii w Niemczech, w ramach europejskiego programu wymiany studentów Socrates/Erasmus

Pełnione funkcje

Doktorant w Zakładzie Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej

Zainteresowania naukowe

Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego i strategicznego. Istota, formy i rola udziału mieszkańców w planowaniu na różnych poziomach zarządzania terytorialnego,
Zarządzanie terytorialne w jednostkach samorządowych, na poziomie gminnym i międzygminnym (wielkomiejskie obszary funkcjonalne, aglomeracje, metropolie),
Zintegrowane planowanie przestrzenne i strategiczne w samorządach terytorialnych,

Publikacje i działalność konferencyjna