Kontakt

chur@amu.edu.pl
http://www.churski.pl
http://www.researchgate.net/profile/Pawet_Churski

Wykształcenie

2009 – doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, polityka regionalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1998 – doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1991 – magister geografii, specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Pełnione funkcje

Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk – kadencja 2011-2014.
Wiceprezes i założyciel Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section) (od 2012r.).
Wiceprzewodniczący Zespołu Wykonawczego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)
Przewodniczący Grupy ds. Doskonalenia Programów Kształcenia Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)
Członek CoRep – AESOP (Association of European Schools of Planning) Council of Representatives (od 2010r.).

Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)
Członek Komisji Rektorskiej ds. Współpracy z Gospodarką na okres kadencji 2012 – 2016.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu i warunków życia. W swoich badaniach szczególną wagę zwracam na aspekt europejski procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli środków pomocowych oraz Funduszy Strukturalnych w finansowaniu projektów na terenie Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważnym nurtem moich zainteresowań jest problematyka znaczenia turystyki w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz możliwości wspierania inwestycji z tego zakresu środkami programów pomocowych i Funduszy Strukturalnych. Problematyka moich badań dotyczy również informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu terenem oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych dotyczących analiz zróżnicowania przestrzennego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego (GIS, STATGRAPH, STATISTICA).

Publikacje i działalność konferencyjna