Kontakt

tadek@amu.edu.pl

Wykształcenie

Tytuł magistra geografii, specjalność: geografia ekonomiczna: 1977 rok, UAM Poznań
Tytuł doktora nauk o Ziemi, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna: 1986 rok, UAM Poznań, praca doktorska pt. „Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim” napisana pod kierunkiem prof. Z. Chojnickiego
Habilitacja, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna: 2000 rok, UAM Poznań, rozprawa pt. „Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji”
Uzyskanie tytułu profesora tytularnego: 2006 r.

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”
Członek Komisji Rektorskich do spraw Współpracy z Gospodarką oraz Strategii Rozwoju Uczelni
Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Redaktor naczelny „Quaestiones Geographicae”, Seria Human Geography and Spatial Management
Członek Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
Przewodniczący Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Wielkopolski Urząd Marszałkowski
Kierownik Zespołu Ekspertów ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zainteresowania naukowe

organizacja przestrzenna działalności gospodarczej (zwłaszcza przemysłu i usług finansowych) i jej zmiany
proces globalizacji i jego wpływ na rozwój regionalny i lokalny
innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie
polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy (projekty ACRE i CREA.RE)
„kurczące się” miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji (projekt COST)
strategie rozwoju miasta Poznania i województwa wielkopolskiego

Publikacje i działalność konferencyjna