Kontakt

r.perdal@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Perdat

Wykształcenie

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2014 r., Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski 
Temat pracy: Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce (recenzenci: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek)
magister gospodarki przestrzennej – 2007 r., Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM, promotor: prof. dr hab. Teresa Czyż 
Temat pracy: Poziom rozwoju elektronicznej administracji w gminach województwa wielkopolskiego (recenzent prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki)

Pełnione funkcje

Członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
Członek i juror Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Poznaniu przy Polskim Towarzystwie Geograficznym
Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (w kadencji 2012-2013, 2013-2014)
P.o. Przewodniczącego Instytutowej Komisji Wyborczej (wybory w kadencji 2012-2016)
Arbiter w Uczelnianym Sądzie Koleżeńskim I instancji (w kadencji 2010-2012)
Członek Rady Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych (w kadencji 2010-2012)
Członek Dziekańskiej Komisji ds. serwisu internetowego WNGiG
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (w kadencji 2008-2010)

Zainteresowania naukowe

proces kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce
usługi elektroniczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego
geografia komunikacji i dostępność przestrzenna
rynek pracy i mobilność siły roboczej
spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna oraz konkurencyjność regionu Wielkopolskiego
ekonomika miejska i regionalna
wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych

Publikacje i działalność konferencyjna

Perdał Robert