Kontakt

tczyz@amu.edu.pl

Wykształcenie

magister geografii – 1960 r.
doktor nauk geograficznych – 1970 r.
doktor habilitowany nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej – 1976 r.
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych – 1988 r.
stanowisko profesora zwyczajnego – 1993 r.

Pełnione funkcje

zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego (1987-1991)
kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (1981-1987)
kierownik Zakładu Metod Analizy Przestrzennej (1987-1996)
kierownik Zakładu Analizy Regionalnej (1996-2008)
członek senatu UAM – kadencje (2002-2005, 2005-2008)
członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1987-2011)
członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (od 1987), wiceprzewodnicząca tego Komitetu (1999-2011) i członek Prezydium (1999-2014)
członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1996-2014)
członek sekcji specjalistycznej nauk geograficznych i oceanologii Komitetu Badań Naukowych (w ramach 10 konkursów w latach 1991-2003)
sekretarz Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (1991-1994)
członek Regional Studies Association, Sekcja Polska
członek Komisji Geograficzno-Geologicznej (od 1971) i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1981)

Zainteresowania naukowe

Zastosowanie metod i modeli matematycznych w geografii społeczno-ekonomicznej (taksonomia numeryczna, analiza czynnikowa, analiza głównych składowych wyższego rzędu, modele regresji, trend powierzchniowy, łańcuchy Markowa, metoda sympleksów Q, model potencjału, entropia, analiza konwergencji).
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i metody regionalizacji geograficznej,
Studia z zakresu analizy struktury przestrzennej i regionalnej:
charakter i rola regionu społeczno-ekonomicznego we współczesnej organizacji przestrzennej Polski i Europy,
czynniki rozwoju regionalnego,
wzorce metodologiczne w analizie głównych wymiarów i zmienności struktur regionalnych,
model wzrostu spolaryzowanego i koncepcja rdzeń-peryferie w rozwoju regionalnym Polski,
struktura regionalna Polski i podziały administracyjne,
zmiany w zróżnicowaniu regionalnym Polski i proces konwergencji,
aspekty regionalne zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych wywołanych przez transformację systemową w Polsce i globalizację (bezrobocie, poziom życia, struktura przestrzenna, gospodarka oparta na wiedzy, proces metropolizacji, konkurencyjność),

Publikacje i działalność konferencyjna