Kontakt

herod@amu.edu.pl

Wykształcenie

wyższe: 2008 – 2013 studia na kierunku gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, tytuł pracy magisterskiej: „ Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gminy Rokietnica w latach 2004-2012”, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia rozwoju sustensywnego (zrównoważonego), szczególnie w jego wymiarze środowiskowym. Głównym kierunkiem prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej jest określenie znaczenia polityki regionalnej Unii Europejskiej w finansowaniu działań wpisujących się w kształtowanie środowiskowego wymiaru rozwoju polskich regionów oraz największych miast. Ponadto planuje się zidentyfikować wpływ działań podejmowanych w kluczowych dla jakości środowiska naturalnego sferach działalności gospodarczej (energetyka, transport, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona przyrody) na poprawę jakości podstawowych komponentów środowiska.

Publikacje i działalność konferencyjna

Herodowicz Tomasz