Kierownik zakładu

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Pracownicy zakładu

prof. zw. dr hab. Teresa Czyż – emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. UAM dr hab. Jan Hauke – profesor

dr Michał Dolata – adiunkt

dr Joanna Dominiak – adiunkt

dr Barbara Konecka-Szydłowska – adiunkt

dr Robert Perdał – adiunkt

mgr Anna Dunin – doktorant studiów niestacjonarnych

mgr Magdalena Dura – doktorant

mgr Tomasz Herodowicz – doktorant, pracownik naukowo-techniczny

Problematyka badawcza zakładu

 • teoria regionu społeczno-ekonomicznego i regionalizacja geograficzna
 • metody analizy przestrzennej i regionalnej
 • modele matematyczno-statystyczne w geografii i gospodarce przestrzennej
 • struktura regionalna i zróżnicowanie regionalne kraju
 • obszary problemowe w Polsce
 • rozwój regionalny i polityka regionalna
 • aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy
 • struktura i organizacja przestrzenna nowoczesnych usług oraz ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • pozycja małych miast w regionalnym systemie osadniczym
 • rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-niemieckiego
 • struktura przestrzenna bezrobocia i poziom życia ludności w okresie transformacji systemowej

 

Tematy realizowanych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp.

Rozprawy doktorskie:

mgr Tomasz Herodowicz – Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce (promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski)

mgr Magdalena Dura – (promotor: prof.  zw. dr hab. Teresa Czyż)

Rozprawy habilitacyjne:

dr Joanna Dominiak – Rola nowoczesnych usług w zróżnicowaniu przestrzennym rozwoju gospodarczego

dr Barbara Konecka-Szydłowska – Rola małych miast we współczesnych procesach przemian regionalnego systemu osadniczego województwa wielkopolskiego

dr Michał Dolata – Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów nadgranicznych w Niemczech Wschodnich w okresie transformacji i modernizacji

Realizowane projekty

Aktywność, skuteczność i efektywność polskich miast w procesie absorpcji środków europejskich – doświadczenia pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 2014 – 2015 (badanie własne)

Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. 2014 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)

Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. 2011 – 2013 (Narodowe Centrum Nauki, Umowa Nr N N306 791940) http://owsg.pl/

Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej 2009 (Centrum Badań Metropolitalnych, Umowa: CBM-UD/38/2009)

Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego 2009 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09) http://igsegp.amu.edu.pl/spojnosc.html

Lista opublikowanych przez pracowników zakładu monografii naukowych (od 2010 r.)

Churski P., Stryjakiewicz T., 2014 (red.). Poznań – An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 102.

Churski P., Stryjakiewicz T., 2014 (red.). Poznań – próba bilansu w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 27/2014. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 160.

Churski P. i inni, 2014. Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Poznań. ss. 96.

Churski P., 2014 (red.). The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 198.

Churski P., 2014 (red.). Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 25/2014. Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 149.

Perdał R., 2014. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym
w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 281.

Churski P., Motek P., 2013 (red.). Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań. ss. 55.

Churski P., Kudłacz T., (red). 2013. Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 251. Warszawa. ss. 265.

Churski P. (red.) 2012. Contemporary Issues in Polish Geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 224.

Churski P., 2011 (red.). Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa. s. 202.

Churski P. (red.), 2010. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 232

Churski P., (red.), 2010. Contemporary Problems of Regional Development and Regional Policy. Quaestiones Geographicae 29(2). Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań. ss. 102.

Churski P., Ratajczak W. (red.), 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part I. Warszawa. ss. 292.

Churski P., Ratajczak W. (red.), 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part II. Warszawa. ss. 282.

Oferta w zakresie badań i współpracy z innymi podmiotami

 • opracowywanie strategii i programów rozwoju
 • analizy stanu i zmian rozwoju społeczno-gospodarczego
 • analizy zróżnicowań rozwojowych i ich uwarunkowań
 • badania ewaluacyjne
 • szkolenia i warsztaty:
  • Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich