Kierownik zakładu:

prof UAM dr hab. Roman Matykowski

Pracownicy i doktoranci:

dr Emilia Bogacka

dr Katarzyna Kulczyńska

mgr Rafał Lemański

dr Henryk Maćkowiak

dr Cezary Mądry

mgr Elżbieta Piotrowska

dr Anna Tobolska

dr Justyna Weltrowska

Problematyka badawcza zakładu:

1. Strategie korporacji międzynarodowych i przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, ich skutki lokalizacyjne w skali lokalnej i regionalnej w przemyśle polskim oraz efekty globalizacyjne;

2. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów;

3. Zmiany społeczno-gospodarcze i ich kontekst przestrzenny w podzielonych miastach polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru nadgranicznego w warunkach integracji europejskiej;

4. Integracyjne i dezintegracyjne wymiary procesów społeczno-gospodarczych na obszarze postradzieckim;

5. Czynniki kształtujące zmienność zachowań wyborczych mieszkańców, w szczególności Polski w różnych przekrojach terytorialnych;

6. Uwarunkowania społeczno-polityczne utrwalające i destabilizujące układ polityczno-terytorialny Europy;

7. Poziom i warunki życia, ubóstwo i jego wymiary na obszarach miejskich w warunkach integracji międzynarodowej i globalizacji;

8. Przestępczość oraz jej wymiary w skali lokalnej i regionalnej Polski;

9. Społeczno-przestrzenne aspekty funkcjonowania sportu w w skali regionalnej i lokalnej;

10. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych i politycznych w terytorialnym systemie regionalnym;

Tematy realizowanych (aktualnie) rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp.

1. Strategie korporacji międzynarodowych i przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, ich skutki lokalizacyjne w skali lokalnej i regionalnej w przemyśle polskim oraz efekty globalizacyjne;

2. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów;

3. Integracyjne i dezintegracyjne wymiary procesów społeczno-gospodarczych na obszarze postradzieckim

4. Poziom i warunki życia, ubóstwo i jego wymiary na obszarach miejskich w warunkach integracji międzynarodowej i globalizacji;

5. Zachowania konsumentów w miastach podzielonych granicą;

6. Geografia sportu: przykład województwa wielkopolskiego i Poznania