Kierownik zakładu:

prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska

Pracownicy zakładu:

prof. zw. dr hab. Jerzy Parysek

prof. UAM dr hab. inż Sylwia Staszewska

dr Magdalena Wdowicka

dr inż. Bogusz Modrzewski

dr Ewa Lechowska

mgr Ryszard Grobelny

mgr Joanna Gawron

mgr Krzysztof Rosenkiewicz

mgr Aleksandra Janicka

Problematyka badawcza zakładu

Problematyka badawcze podejmowana w Zakładzie Planowania Przestrzennego obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Podstawę stanowi tematyka badawcza związana z szeroko rozumianą gospodarka przestrzenną oraz planowaniem przestrzennym na różnych szczeblach podziału terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego i regionalnego. Podejmowana jest problematyka teoretyczna, metodologiczna i aplikacyjna planowania przestrzennego, a także zagadnienia analizy przestrzennej, w tym zwłaszcza obejmująca zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Specjalna uwaga poświęcona jest zagadnieniom planistycznym odnoszonym do kształtowania ładu przestrzennego, a także rozwoju zrównoważonego, kształtowania struktur urbanistycznych, urban design oraz planowania zintegrowanego. Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu są także procesy rozwoju społeczno-gospodarczego analizowane w szczególności w odniesieniu do miast, w tym miast dużych i metropolii, uzasadnione rolą tego typu jednostek w systemie osadniczym oraz funkcją motorów rozwoju gospodarczego, jaka pełnią w dobie globalizacji. Duża uwaga poświęcona jest badaniu procesów urbanizacyjnych i zmian przestrzennych, jakie zachodzą na terenach aglomeracji oraz stref podmiejskich, a których przebieg uzależniony jest w dużej mierze od obowiązującego systemu planowania przestrzennego i konkretnych rozwiązań planistycznych w nim przyjmowanych. Podejmowana jest ponadto problematyka rozwoju regionów Unii Europejskiej w dobie kryzysu ogólnoświatowego, konkurencyjności polskich miast i regionów oraz roli korporacji transnarodowych w procesach rozwoju miast, metropolizacji i rozwoju regionalnego.

Tematy realizowanych (aktualnie) rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp.

Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych.

Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Realizowane projekty

  1. Grant NCN w Krakowie pt. „Życie miasta (studium Poznania)” kierownik: prof. zw dr hab. J.J. Parysek, główny wykonawca: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska; umowa Nr ODW-0636/B/P01/2011/40
  2. ESPON – Project 2013/1/18 „Spatial Indicators for a ‘Europe 2020 Strategy’ Territorial Analysis/SIESTA” (koordynator z ramienia UAM: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska)  http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/siesta.html

Lista opublikowanych przez pracowników zakładu monografii naukowych (od 2010 r.)

Rok 2010

Parysek J.J., Mierzejewska L., 2010 – Regionalne zróżnicowanie dochodów i wydatków oraz struktury spożycia ludności Polski w latach 1999-2006. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 11, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 103, ISBN 978-83-62662-II-I

Parysek J., Wojtasiewicz L., Gruchman B., 2010 – Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 57, ISBN 978-83-62662-27-2

Tölle A., 2010 – Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe. Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-132, ISBN 978-83-61320-85-2

Rok 2011

Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.), 2011 – Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 117, ISBN 978-83-62662-72-2

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 – Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 251, ISBN: 978-83-62662-77-7

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 – Contemporary Problems of Urban and Regional Development. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143, ISBN 978-83-62662-58-6

Rok 2012

Ebert S., Tölle A., Wdowicka M., 2012 – Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive. Planungsbegriffe in Europa. ARL-Verlag, Hannover: 1-119, ISBN 978-3-88838-542-1

Głosińska E.,2012 – Rozwój obszarów wiejskich. Kowalów wczoraj, dziś, jutro. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 92, ISBN 978-83-63400-47-7

Parysek J.J. (red.), 2012 – Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kalisz, ISBN 978-83-62135-08-0.

Wehrhahn, R., Tölle, A. (red.) 2012 – Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen. Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, 53. Geographisches Institut der Universität Kiel, Kiel, ISSN 0940-0389

Rok 2013

Janicka A., 2013 – Rezydencja w Zatoniu – niedoceniona perła województwa lubuskiego. Księgarnia Akademicka Mykietów, Zielona Góra: 1-108, ISBN 978-83-60218-37-2

Staszewska S., 2013 – Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 201, ISBN 978-83-63400-88-0

Rok 2014

Parysek J., Mierzejewska L., 2013 – Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 275, ISBN 978-83-7986-001-2

Parysek J., Mierzejewska L., 2014 – Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 404, ISBN 978-83-7986-041-8

Mierzejewska L., Parysek J. (red.), 2014 – Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 274, ISBN 978-83-7986-022-7

Organizator konferencji

Annual Conference of the IGU Urban Commission , URBAN CHALLENGES IN A COMPLEX WORLD, Poznań, 11 – 14 August 2014