Kierownik Zakładu:

prof. zw. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Pracownicy Zakładu:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Kierownik Zakładu

dr Radosław Bul – adiunkt
dr Beata Łodyga – adiunkt
dr Łukasz Mikuła – adiunkt
dr Daria Stokłosińska – adiunkt
mgr inż. arch. Anna Siniecka – wykładowca
mgr Tomasz Resiński – doktorant
mgr Marzena Walaszek – doktorant
mgr Michał Wójcicki – doktorant
tech. Izabela Ratajczak – pracownik naukowo-techniczny

Problematyka badawcza Zakładu:

  1. Krajowe, regionalne i lokalne systemy osadnicze
  2. Przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast i obszarów wiejskich
  3. Ustroje terytorialno-administracyjne miast i obszarów metropolitalnych
  4. Zarządzanie i polityki jednostek samorządu terytorialnego
  5. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich
  6. Zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w Polsce
  7. Zagraniczna współpraca samorządów terytorialnych, partnerstwo interkomunalne i interregionalne
  8. Polsko-niemiecka kooperacja przygraniczna. Euroregiony i Euromiasta
  9. Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich
  10. Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych