www.spatial-behavior.pl

Kierownik zakładu:

Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

Pracownicy zakładu:

dr Artur Bajerski
dr Michał Rzeszewski
mgr Hanna Gajda
mgr Ewelina Bilicka
mgr Tomasz Sowada
mgr Wojcech Ewertowski

Problematyka badawcza zakładu

W ramach zakładu postuluje się rozwijanie oraz doskonalenie rozważań teoretycznych i analiz z zakresu geografii behawioralnej. Behawioralna orientacja teoretyczno-metodologiczna w geografii koncentruje się na analizie wyznaczanej trzema „biegunami”: zachowania społeczne – środowisko – przestrzeń.

Zagadnienia teoretyczne oraz problemy badawcze obejmować mają aspekt mikroskalowy oraz mezostrukturalny. Ujęcie behawioralne w dociekaniach mikroskalowych koncentruje się na rejestracji oraz wyjaśnianiu zachowań jednostek i mniejszych struktur społecznych jako podstawowych dla organizacji struktur (systemów) nadrzędnych. Ten rodzaj badań jest ważny z punktu widzenia pierwotnego i wręcz konstytutywnego charakteru wielu zachowań na poziomie mikroskali.

Ujęcie behawioralne stosowane w aspekcie mezostrukturalnym pozwala na konceptualne oraz empiryczne wyjaśnienie zjawisk osadzonych w kontekście terytorialnym z uwzględnieniem szerszych uwarunkowań kulturowych, politycznych i ekonomicznych.

W swej warstwie praktycznej rezultaty dociekań empirycznych mają mieć zastosowanie w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu sferą publiczną oraz organizowaniu i uprawianiu szeroko rozumianej aktywności turystycznej łącząc w sposób interdyscyplinarny wiedzę z zakresu geografii, socjologii, psychologii, etnologii.

Ważnym nurtem działalności Zakładu ma być rozwijanie i wykorzystanie najnowszych technik geoinformacyjnych do analiz zachowań społecznych między innymi w mieście, w obszarach istnienia ryzyka klęsk żywiołowych, w aktywności turystycznej człowieka.

Za podstawowe kierunki rozważań konceptualnych i badań przyjmuje się kwestie:

 • terytorialności i delimitacji granic na podstawie zachowań,
 • tożsamości i przynależności w kontekście przestrzennym,
 • motywacji i preferencji społecznych,
 • organizacji społecznej w przestrzeni, w tym funkcjonowania systemów, powstawania konfliktów społecznych i napięć oraz partycypacji społecznej,
 • zachowań indywidualnych, grupowych oraz zbiorowych w przestrzeni prywatnej, sąsiedzkiej oraz publicznej,
 • analiz zachowań w cyberprzestrzeni i geosieci
 • badań zachowań społecznych w kontekście funkcjonowania instytucji organizujących życie człowieka, w szczególności w szkolnictwie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym: polityka edukacyjna gmin, organizacja przestrzenna sieci szkolnej, funkcjonowanie obwodów szkolnych, wybór szkoły, uwarunkowania wyników egzaminów szkolnych, problemy zamykania szkół, finansowanie oświaty; na poziomie wyższym: migracje studenckie, migracje naukowców, czynniki lokalizacji uczelni, powiązania uczelni w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych
 • percepcji i wyobrażenia środowiska,
 • relacji interkulturowych w kontekście migracji i podróży,
 • motywów podejmowania, uprawiania i skutków aktywności turystycznej oraz podróżniczej,
 • metod badań nad zachowaniami społecznymi w przestrzeni, w tym analiz percepcyjnych, wyobrażeniowych,
 • zastosowań metod GIS do analizy zachowań społecznych w przestrzeni realnej i wirtualnej,
 • zachowań społecznych w obszarach ryzyka klęsk żywiołowych

 

Tematy realizowanych rozpraw doktorskich:

 • Asymilacja obcokrajowców w Poznaniu – mgr Gajda
 • Społeczne aspekty marketingu terytorialnego wybranych miast Wielkopolski – mgr Bilicka
 • Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych – mgr Ewertowski
 • Rola miejskich ruchów i stowarzyszeń w partycypacji w zarządzaniu miastem – mgr Sowada

 

Realizowane projekty:

 1. Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii „użytkownika zewnętrznego”  2012-2015, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus; www.ebeh.pl
 2. Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście 2015-2018, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus
 3. Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych 2015-2017 kierownik mgr W. Ewertowski

 

Lista opublikowanych przez pracowników zakładu monografii naukowych (od 2010 r.)

Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Sowada T., Kotus J. 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań